Polityka Prywatności i zasady wykorzystywania plików COOKIES (Ciasteczka)

Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego KONSERVA.PL https://konserva.pl/

Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia bez rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie jest Robert Chwałowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FOOD-MAX Robert Chwałowski z siedzibą przy ulicy Terespolskiej numer 4 lokal 375, 03-813 Warszawa, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP: 521-106-05-79, REGON: 011614423. Dane kontaktowe: e-mail sklep@konserva.pl, telefon 22 620 18 06. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

 1. Baza danych tworzona jest przez Administratora w celu umożliwienia Klientom dokonania zakupów na stronie https://konserva.pl/. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym lub w formularzu zamówienia bez rejestracji wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia, jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu, dane Przedsiębiorcy, NIP. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności utrzymania konta klienta w sklepie, a także zautomatyzowania i uproszczenia zawierania i wykonywania kolejnych umów sprzedaży, w tym uiszczania zapłaty za kupione towary i udzielania rabatów, dopasowania oferty reklamowej do potrzeb klientów i prezentacji reklam, wyrażenia publicznej opinii o zakupionych towarach, umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym. Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: preferencje zakupowe, informacja o lokalizacji, adres IP, adres poczty elektronicznej. Prawnie uzasadnionym interesem jest konieczność zagwarantowania dostępności serwisu internetowego, zwiększania funkcjonalności serwisu internetowego, polepszenie jakości świadczonych usług, umożliwienie dopasowania oferty do potrzeb klientów, a także inne cele bezpośrednio związane z funkcjonowaniem serwisu internetowego, w szczególności badania statystyk odwiedzin serwisu internetowego.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w punkcie powyżej.
 3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych Klientów wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa. Mogą to być na przykład hostingodawca, obsługa księgowa lub prawna, operator płatności albo inny podmiot, z którym Sprzedawca współpracuje w celu należytego świadczenia usług. Powierzenie danych osobowych następuje zawsze na podstawie pisemnej umowy powierzenia danych. Aktualny wykaz podmiotów którym Sprzedawca powierza przetwarzanie danych jest stale dostępny dla wszystkich Klientów. W celu uzyskania dostępu do niego, należy zwrócić się do Sprzedawcy z takim żądaniem. Podstawę prawną powierzenia danych osobowych stanowi art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 922 z późniejszymi zmianami). Sprzedawca nie udostępnia zebranych danych podmiotom trzecim, z wyłączeniem sytuacji, w których jest to wymagane przepisami powszechnie obowiązującego prawa, to jest na podstawie żądania uprawnionego do tej czynności organu lub sądu. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej.
 4. Wysyłanie wiadomości własnych oraz monitorowanie jakości usług, możliwe jest po uzyskaniu zgody Klienta.
 5. Klient ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również do natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu takiego żądania Administratorowi, który dokonuje na życzenie Klienta modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych. Klient ma także prawo do wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z powyższych uprawnień można skorzystać wysyłając maila na adres phu.foodmax@gmail.com albo wysyłając pismo na adres P.H.U. FOOD-MAX Robert Chwałowski, Terespolska 4 lok. 375, 03-813 Warszawa.
 6. Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Dane przetwarzane przez Sprzedawcę są przechowywane są na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Sprzedawcę. Umowy te uwzględniają właściwy poziom zabezpieczenia danych. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 7. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, Klient powinien mieć dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, które dysponuje dostępem do Internetu, poprawnie skonfigurowaną dowolną przeglądarką internetową i czynnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
 8. Sklep za uprzednią zgodą Kupującego bądź Użytkownika przechowuje na ich komputerze pliki Cookies.
 9. Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Sklepu, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika.
 10. Pliki Cookies, którymi posługuje się Administrator nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.
 11. Administrator informuje, że ruch na stronie jest monitorowany i ma to na celu jedynie gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Sklepu.
 12. Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki.
 13. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 14. Administrator informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Sklepu.