REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KONSERVA.PL

Właścicielem sklepu internetowego zarejestrowanego pod domeną konserva.pl jest Robert Chwałowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe FOOD-MAX Robert Chwałowski z siedzibą przy ulicy Terespolskiej numer 4 lokal 375 w Warszawie, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem NIP 521-106-05-79, REGON 011614423, e-mail sklep@konserva.pl, telefon 22 620 18 06 zwany dalej jako »Sprzedawca« bądź »Sprzedający«.

§1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Użytkownik / Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która odpowiednio nabywa lub zamierza nabyć towar od Sklepu (Klient) lub która korzysta lub zamierza skorzystać z usługi »Moje konto« (Użytkownik) oraz usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem drogi elektronicznej.
 2. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
 4. Sklep Internetowy (e-Sklep lub Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://konserva.pl/ za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 5. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika.
 6. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 7. Moje konto / Konto Użytkownika – indywidualny panel dla każdego Użytkownika uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji, w ramach którego świadczone są przez Sklep usługi dla Klientów, celem ułatwienia zawierania umowy sprzedaży na odległość oraz kontaktu ze Sklepem, rozliczenia umowy, umożliwienia planowania przez Użytkownika zakupów i śledzenia wybranych towarów.
 8. Koszyk oznacza formularz interaktywny dostępny na stronie internetowej http://konserva.pl/ służący do skontaktowania się ze Sklepem i umożliwienia złożenia przez Kupującego oferty zakupu.
 9. Dane kontaktowe oznaczają w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji - jeśli jest inny niż adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy. Jeśli zamawiany towar lub usługa dotyczy wykonywanej działalności gospodarczej dane kontaktowe osoby fizycznej obejmują również jej firmę i numer identyfikacji podatkowej (NIP); w przypadku osób prawnych lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną: nazwę, siedzibę, adres do korespondencji, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres e-mail, telefon kontaktowy.
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego konserva.pl.
 11. Towar / Produkt - rzeczy, które są sprzedawane w sklepie i mogą być przedmiotem zamówienia przez Klienta.
 12. Dostawa – usługa dostępna dla Kupującego po dokonaniu zakupu Towaru.
 13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 15. Polityka prywatności oraz polityka cookie – załącznik do regulaminu, stanowiący jego integralną część, określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przechowywanie i ochronę informacji, funkcje i cel stosowanego oprogramowania oraz zagrożenia związane z korzystaniem ze Sklepu.
 16. Informacja handlowa / Newsletter – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania sprzedawanych towarów i usług w ramach działalności prowadzonej przez Sprzedawcę.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawcy przysługują wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym ma prawo do korzystania z majątkowych praw autorskich do nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów oraz zdjęć. Swoim działaniem Sprzedawca nie narusza praw autorskich osób trzecich. Korzystanie z wymienionych praw może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z e-Sklepu dostępnego pod adresem http://konserva.pl/ oraz określa zasady i warunki świadczenia nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu konserva.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 4. Regulamin określa w szczególności: zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu, zasady zawierania Umowy sprzedaży produktów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu, wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym (komputerem osobistym, laptopem, itp.), którym posługuje się Klient, tryb postępowania reklamacyjnego.
 5. Potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży zawartej między Sprzedającym i Kupującym, następuje poprzez przesłanie Kupującemu na podany przez niego adres e-mail informacji o dokonanym zakupie. Na życzenie Kupującego dołączana jest faktura VAT.
 6. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Sklep jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie Sklepu opisem usługi, warunkami, cennikiem, a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Oferta przedstawiona na stronach e-Sklepu jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

§3. Rejestracja w e-Sklepie i założenie Konta Użytkownika

 1. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.
 2. Aby dokonać rejestracji należy wybrać polecenie »Zarejestruj się« i podać swój e-mail oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep dla celu zawarcia i realizacji usługi »Moje konto« oraz zgodzić się na przechowywanie na swoim komputerze plików cookie.
 3. Dokonując rejestracji tworzy się Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie.
 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Użytkownika, zaś Kupujący uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.
 5. Użytkownik dokonując rejestracji oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i go zaakceptował oraz zgodził się na przechowywanie na swoim komputerze plików cookie.
 6. Usługa »Moje konto« jest świadczona od czasu aktywacji konta.
 7. Dostęp do konta Użytkownika jest zabezpieczony hasłem dostępu. Wyboru hasła dokonuje Użytkownik.
 8. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi »Moje konto« ze skutkiem natychmiastowym bez podawania przyczyny poprzez usunięcie konta. W celu usunięcia konta wystarczy wysłać e-mail na adres Sprzedawcy z żądaniem jego usunięcia.
 9. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedający jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 10. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi »Moje konto« w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności w razie podania nieprawdziwych danych osobowych. Wypowiedzenie następuje w drodze e-maila przesłanego na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika w ustawieniach konta.
 11. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze e-Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

§4. Składanie Zamówień

 1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia zarówno po zarejestrowaniu i zalogowaniu się do Konta Użytkownika, jak również bez rejestracji.
 2. W celu złożenia zamówienia należy:
 3. Kupujący ma możliwość przed dokonaniem zakupu zapoznać się z udostępnionymi na stronie sklepu fotografiami Towarów oraz umieszczonymi obok nich opisami.
 4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
 5. Usługa Elektronicznego Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie przez Sprzedawcę oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Kupującego.
 6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku »Zamawiam z obowiązkiem zapłaty«, Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 7. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowiązany ponieść w związku z zawarciem umowy sprzedaży.
 8. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Towaru przez Klienta.
 9. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta zostanie wysłane elektroniczne potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę złożonego zamówienia wraz z podsumowaniem.
 10. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje zawierające: dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu, jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów, cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy), formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek ograniczenia dotyczące dostawy, na przykład ciężaru bądź lokalizacji, sposób płatności, informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni, informację o prawie do rękojmi.
 11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 12. Sklep umożliwia zakup oferowanych produktów poprzez Koszyk 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 13. Dowodem zakupu Towaru jest paragon, wystawienie faktury jest możliwe po poinformowaniu o tym Sprzedawcy nie później niż w terminie siedmiu dni kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia.

§5. Ceny i metody płatności

 1. Ceny podane w e-Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest zawsze przedstawiana w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności, jak również w podsumowaniu zamówienia wysyłanym do Klienta.
 4. Klient ma możliwość wyboru następujących metody płatności: przedpłaty za pomocą przelewu na konto bankowe Sprzedawcy, płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą w systemie Payeezy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności dla Klientów składających zamówienia przez Internet, na podstawie indywidualnych ustaleń.
 6. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 7. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 6 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§6. Realizacja Zamówienia i Dostawa Towaru

 1. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze od poniedziałku do soboty.
 2. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy traktowane są jak złożone w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia zamówienia.
 3. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący. O wysokości kosztów przesyłki Klient jest informowany w chwili zawarcia umowy.
 4. W określonych przypadkach opłata za dostawę zamówionych towarów może być przerzucona w całości lub częściowo na Sprzedawcę.
 5. Dostawa zakupionych towarów odbywa się transportem własnym lub przesyłką kurierską bądź przy udziale przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres Klienta.
 6. Czas realizacji zamówienia biegnie od chwili złożenia zamówienia do momentu wysłania Towaru. Przybliżony czas realizacji zamówienia to 3 dni robocze.
 7. Czas dostawy to maksymalnie 48 godzin (w dni robocze) od chwili wysłania zamówienia do Klienta.
 8. Termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.
 9. Możliwy jest odbiór osobisty zamówionego towaru, w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy pod adresem: Konserva, ul. Emilii Plater 36, Warszawa.
 10. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców Sklepu lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców Sklepu), Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
 11. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma.
 12. Z chwilą odbioru Towaru na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 13. W przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez Kupującego, który jest Konsumentem i nie korzysta z możliwości odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia odmowy odebrania przesyłki, Sprzedawca ma prawo do obciążenia Kupującego kosztami przesyłki i zwrotu do nadawcy. Jeżeli nieuzasadnionej odmowy przyjęcia odbioru przesyłki dokonuje podmiot niebędący Konsumentem, Sprzedawca może go obciążyć w każdym przypadku kosztami przesyłki.
 14. W razie chęci skorzystania przez Klienta z możliwej opcji odbioru zamówionego towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany do odbioru zamówionego towaru w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dostarczenia towaru do sklepu. Po upływie powyższego terminu i nie odebraniu towaru ze sklepu, Sprzedawca składa Klientowi pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W takim przypadku umowa zostaje uznana za niezawartą.
 15. W przypadku dokonania przedpłaty za zakupiony towar oraz zamówienia towaru do odbioru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany do odbioru zakupionego towaru w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dostarczenia towaru do sklepu. Po upływie powyższego terminu i nie odebraniu towaru ze sklepu, Sprzedawca składa Klientowi pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwraca środki wpłacone przez klienta. W takim przypadku umowa zostaje uznana za niezawartą.

§7. Gwarancje

 1. Reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są zgodnie z warunkami gwarancji, o ile taka została udzielona na dany Towar przez producenta lub dystrybutora. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Towary sprzedawane w Sklepie Internetowym.
 2. Uprawnienia gwarancyjne i uprawnienia przysługujące Konsumentowi od Sprzedawcy z tytułu rękojmi są uprawnieniami od siebie niezależnymi.

§8. Rękojmia

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. W przypadku wad lub niezgodności Towaru z ofertą, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do reklamacji Towaru poprzez zawiadomienie Sprzedawcy i złożenie oświadczenia woli w dowolnej formie, w szczególności: pisemnie na adres: Konserva, ul. Emilii Plater 36, Warszawa, pocztą elektroniczną pod adres: sklep@konserva.pl.
 3. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4. Sprzedający w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta.
 5. Konsument składając reklamację może zażądać od Sprzedawcy wymiany zakupionego towaru na rzecz wolną od wad albo usunięcia wady.
 6. Konsumentowi przysługuje prawo do żądania obniżenia ceny chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także adres e-mail oraz numer telefonu, przedmiot reklamacji (nazwę wyrobu, rodzaj, ilość), przyczynę reklamacji, określenie żądania przez Kupującego, podpis (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą).
 9. Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne lub prawne sprzedanych towarów jedynie w przypadku stwierdzenia wad przed upływem dwóch lat od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta.
 10. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Konsumenta na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Konsumenta.  
 11. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Konsumentowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, Sprzedawca ponosi koszty dostawy Towaru zarówno odesłania reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, jak również ponownej wysyłki Towaru od Sprzedawcy do Konsumenta.
 12. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Sprzedający w ciągu 14 dni roboczych odeśle na swój koszt reklamowany produkt.
 13. Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: Mediacja przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie, Rzecznicy Konsumentów, Organizacje pozarządowe.
 14. Jeżeli kupującym jest Konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu Sklepu lub umów sprzedaży mogą być również rozstrzygane przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§9. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
 3. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru bądź od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 4. Do zachowania terminu wystarczy powiadomienie Sprzedawcy w formie ustnej, pisemnej bądź w inny sposób wybrany przez Konsumenta, o złożeniu oświadczenia o odstąpieniu przed upływem czasu do jego złożenia.
 5. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży dostarczonego przez Sprzedawcę i przesłać go za pośrednictwem e-mail bądź pisemnie na adres Sprzedawcy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza.
 7. Jeżeli Konsument skorzysta z opcji poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od umowy Sprzedaży za pośrednictwem e-maila bądź innej formy komunikacji elektronicznej, Sprzedawca prześle do Konsumenta niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na trwałym nośniku (na przykład za pomocą poczty elektronicznej).
 8. Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wraz z tym oświadczeniem, Konsument dostarcza lub przesyła na adres Sklepu zakupiony towar w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 10. Konsument z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów, poza bezpośrednimi kosztami odesłania towaru z powrotem do Sklepu.  
 11. Jeżeli zwracany przez Konsumenta towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedający dokonując zwrotu należności może obniżyć zwracaną kwotę o łączną kwotę zmniejszenia wartości towaru bądź kosztów poniesionej przez niego naprawy.
 12. Sprzedawca dokonuje niezwłocznie zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z dokonanym zwrotem.
 13. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, Sprzedający ma obowiązek zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Powyższe nie dotyczy kosztów odesłania towaru z powrotem do Sklepu.  
 14. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 15. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczenia przez Sprzedawcę: usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;.

§10. Ochrona prywatności

 1. Aby uzyskać dostęp lub poprawić przetwarzane dane osobowe należy wysłać takie zgłoszenie do Sprzedawcy pisemnie na adres: Konserva, ul. Emilii Plater 36, Warszawa bądź pisemne pocztą na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@konserva.pl

§11. Zobowiązania Klienta i ochrona własności intelektualnej

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do: korzystania ze e-Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń; niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach e-Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam); korzystania ze e-Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy; korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; korzystania ze e-Sklepu zgodnie z przepisami polskiego prawa, postanowieniami Regulaminu i z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 2. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej e-Sklepu bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.

§12. Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupujących, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne takie jak: Formularz, Newsletter, Prowadzenie Konta Użytkownika.
 2. Usługi świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Kupujący, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Kupujący otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 4. Każdy Newsletter zawiera informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 5. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Użytkownika.

Życzymy udanych zakupów!